İşveren İş Sağğı ve Güvenliği İçin Neler Yapmalı?

1. Kısım

Bu makalede işverenin iş sağlığı güvenliği kapsamında yapması gerekenler anlatılacaktır. Öncelikle genel olarak tüm işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri anlatılacak, ardından işyeri tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre farklılık gösteren işverenlerin yükümlülükleri üzerinde durulacaktır.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yükümlülükleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, bu kanun kapsamında hazırlanmış yönetmeliklerde ve diğer ilgili kanunlarda belirlenmiştir.

Türkiye’deki tüm işverenler, işletmenin tehlike sınıfı ve çalışan sayısından bağımsız olarak temelde çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren kanunen aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır.[1]

  • Mesleki riskleri önlemek ve çalışanlara eğitim ve bilgi vermek
  • Gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara göre uygun haline getirmek
  • İşletmede gerekli organizasyonu yapmak
  • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirmek
  • Risk Analizi yapmak veya yaptırmak
  • İş yerinde özel ve hayati tehlike bulunan yerlerde gerekli tedbirleri almak

İşverenin yükümlülükleri, çalışanın yükümlülüklerinden bağımsızdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin dışarıdan sağlanması işverenin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Bunlara ek olarak da işveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetlerini çalışanlara yansıtamaz.

Yukarıda belirtilen yükümlülükler iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında tüm işverenler için geçerlidir. İşveren, işletmenin iş koluna göre belirlenen tehlike sınıfı ve sigortalı çalışan sayısına göre başka yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.

Sürekli İş Sağğı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu

Sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti işyerindeki çalışan sayısına göre belirlenen sürelerde, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, başka bir deyişle iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, bulundurma zorunluluğudur.

Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri çalışan sayısına bakılmaksızın sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 50’den fazla çalışana sahipse sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır. Kamu kurumları ve 50’den az çalışana sahip az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2020 yılına ertelenmiştir.

İşverenler sürekli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, kendi bünyelerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak istihdam ettikleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden alabildikleri gibi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) denilen, bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bulunduran firmalardan da alabilirler.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4-1.xls