Güncelleme Tarihi: Ekim 30, 2023

İşyeri Hekiminin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

article-cover

İSGBYS , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İBYS destekli bir İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımıdır. Bu yazımızda sizler için İşyeri Hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu ele aldık. Keyifli okumalar dileriz.

İşyeri Hekimi nedir?, İşyeri Hekimi ne iş yapar?, İşyeri Hekiminin görevleri nelerdir? İşyeri Hekimleri ne kadar süre çalışır? gibi soruların yanıtları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İçindekiler

 1. İşyeri Hekimliği Nedir?
 2. İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?
 3. İşyeri Hekiminin Yetkileri ve Yükümlülükleri
 4. İşyeri Hekimlerinin Çalışma Saatleri

1. İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri Hekimi nedir? Nasıl işyeri hekimi olunur? diye merak ediyorsanız; İşyeri Hekimi, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ’e göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. İşyeri hekimliği belgesi, İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere verilir.

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

2. İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 • Rehberlik;
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
  • İşyerindeki çalışmalarla ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler, kişisel koruyucu donanımların seçimi vb. konuların mevzuata ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverene önerilerde bulunmak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını denetlemek.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • Risk değerlendirmesi;
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara katılmak ve alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.
 • Sağlık gözetimi;
  • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
  • Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir periyodik muayene tekrarlanı yapmak.
  • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını Yönetmeliğin Ek-2 ’sinde verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
  • Sağlık Gözetimi kapsamında 01.02.2021 tarihi itibarı ile düzenlenecek olan işe giriş/periyodik muayene bilgilerinden yayımlanan verileri, İBYS entegratör firmaları aracılığı ile Bakanlığa göndermek.
  • Yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde Yönetmeliğin Ek-3 ’ündeki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • İlgili birimlerle işbirliği;
  • İş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personelleri, görevli olduğu konularla ilgili diğer çalışanlar ve bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışmak.

3. İşyeri Hekiminin Yetkileri ve Yükümlülükleri

İşyeri hekimlerinin yetkileri ve yükümlülüklerini tek başlık altında açıklayacak olursak;

 • İşyeri hekiminin yetkileri arasında:
  • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
  • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 • İşyeri hekiminin yükümlülükleri arasında ise:
  • İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını aksatmamak ve işverenin ve işyerinin durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
  • İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile tehlike arz edenleri, işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
  • İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

4. İşyeri Hekiminin Çalışma Saatleri Nasıldır?

İşyeri Hekimleri ne kadar süre çalışır? sorusunun yanıtı işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir:

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir ve çalışan başına ayda en az 5 dakika görev yapar.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir ve çalışan başına ayda en az 10 dakika görev yapar.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde, her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir ve çalışan başına ayda en az 15 dakika görev yapar.
 • Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

Özetle,

İşyeri Hekimi, İSG alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder. İşyeri Hekiminin görevleri, ilgili Yönetmelikte Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, Eğitim, Bilgilendirme, Kayıt ve İlgili Birimlerle İş birliği başlıkları altında detaylı olarak açıklanmıştır. Son olarak, “İşyeri Hekimlerinin çalışma süreleri nelerdir?” konusunda ise az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise çalışan başına ayda en az 15 dakika olarak hesaplanmaktadır.

Etiketler: ibys veri seti, sağlık gözetimi veri seti gönderimi, iş yeri hekimi sorumlulukları,isg dış genelge, işyeri hekimi sağlık veri gönderimi, işe giriş ve periyodik muayene gönderimi, iş yeri hekimi çalışma süresi, e-reçete, işyeri hekimi veri gönderimi, iş yeri hekimi görevleri, işyeri hekimi bilgi yönetim sistemi, iş yeri hekimi yetkileri, diğer sağlık personeli

← Blog Sayfasına Dön

Ücretsiz Denemek İster Misiniz?

Yazılımımızı hemen denemek için talebinizi gönderin!